آخرین خبرها
خانه / اخبار علمی ،متفرقه ،معرفی / گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین کشورهای مختلف
گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین کشورهای مختلف

گنجینه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنین کشورهای مختلف

برای دانلود کردن اذان ها، روی آیکون bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.


منبع:  صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رادیو قرآن

گنجینه اذان

 

ردیف مؤذن دریافت
(MP3)
حجم
(MB)
1 مرحوم رحیم موذن زاده ی اردبیلی
بیات ترک گوشه ی روح الارواح
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

2.52

2 حسینعلی شریف bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.99

3 رفیعی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.45
4 صبحدل(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.51
5 صبحدل(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.14
6 سلیمی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.22
7 کرمی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.23
8 خدام حسینی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.38
9 فاطمی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.27
10 آقاتی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.19
11 غفاری bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.40
12 سعیدیان bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.62
13 رضاییان bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.33
14 محمدپور bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.33
15 سعید طوسی(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.63
16 سعید طوسی(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.77
17 ابوزید bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.64
18 غلوش(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.62
19 غلوش(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.39
20 محمد طوخی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.34
21 صحاف bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.28
22 محمدیون bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.08
23 پناهی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.67
24 کاشفی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.37
25 تسویه چی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.82
26 کاظمی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.50
27 سلمان خلیل bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 2.04
28 نقشبندی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.29
29 محمد عمران bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.45

30 موذن ترکیه bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

0.85

31 منشاوی(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.31
32 منشاوی(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.63
33 منشاوی(3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.37
34 عبدالباسط(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.56
35 عبدالباسط(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.56
36 عبدالباسط(3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.75
37 عبدالباسط(4) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.72
38 کامل یوسف(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.53
39 کامل یوسف(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.29
40 مصطفی اسماعیل(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.96
41 مصطفی اسماعیل(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.59
42 مصطفی اسماعیل(3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.31
43 مصطفی اسماعیل(4) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.32
44 علی البنا (1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.29
45 علی البنا (2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.27
46 علی البنا (3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.47
47 شعبان صیاد (1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.37
48 شعبان صیاد (2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.62
49 حصان bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.17
50 احمد عامر bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.41
51 محمود حسین منصور bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.47
52 محمد رفعت bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.79
53 علی محمود bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.21
54 محمود رمضان bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.67
55 طنطاوی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.24
56 احمد شبیب bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.63
57 طه الفشنی (1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.72

58 طه الفشنی(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.64

59 عبدالعاطی ناصف bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.71
60 حجاج السویسی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.45
61 حربی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.19
62 شرقاوی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.63
63 عبدالعظیم زاهر bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.24
64 هاشم هیبه bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.49
65 عثمان شبراوی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.49
66 محمود منشاوی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.47
67 حصری bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.38
68 محمد قندیل bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.55
69 محمد سلامه bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.91
70 بساتینی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.63
71 حلمی جمل bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.52
72 محمد ضیف bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.28
73 محمود بجرمی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.73
74 عطیه حسب bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.43
75 عبدالفتاح شعشاعی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.31
76 شعیشع (1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.83
77 شعیشع (2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.68
78 بدر حسین bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.59
79 سید متولی عبدالعال bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.42
80 طبلاوی (1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.27
81 طبلاوی (2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.53
82 طبلاوی (3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.45
83 رزیقی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.32
84 هلیل bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.61
85 فتحی ملیجی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.45

86 ابوالمعاطی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف

1.53

87 محمود عبدالحکم bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.44
88 بسیونی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.10
89 محمود خشت bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.46
90 شازلی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.41
91 ابراهیم شعشاعی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.46
92 محمد عوض bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.34
93 احمد نعینع bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.40
94 شامی دمنهوری bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.25
95 عصفور bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.08
96 زکی راضی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.57
97 عبدالعزیز حسین bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.82
98 امام بخاری(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.69
99 امام بخاری(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.97
100 علی ملا(1) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.35
101 علی ملا(2) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.49
102 علی ملا(3) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.07
103 خالد راشد bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.21
104 سلیمان داود bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.36
105 کباره bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.60
106 علی حسین bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.38
107 بلیطی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.24
108 عمشار العفاسی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.81
109 هانی الرفاعی bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.45
110 نادی قزاز bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.73
111  استاد متولی عبدالعال
(حجاز+بیات)
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.17
112 استاد متولی عبدالعال(حجاز) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.20
113 استاد متولی عبدالعال(رست) bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.23
114 کریم منصوری bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.42
چند اذان تاریخی در دستگاه های موسیقی ایرانی
ابوالحسن دماوندی (اواخر قاجاریه)
بیات ترک ( درآمد اول )
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.49
تاج اصفهانی
بیات ترک
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.53
عطاء ا… امیدوار
دستگاه همایون
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.43
جهانبخش کردی زاده (بخشو)
دستگاه شور
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 0.51
استاد سلیم موذن زاده
دستگاه ماهور
bolandgoo گنجينه اذان مجموعه ۱۱۴ اذان از موذنين كشورهای مختلف 1.27
7766 Total Views 0 Views Today

جوابی بنویسید