سپتامبر 25, 2023

توریست های تایلند

بنابر اخبار اعلام شده توسط آقای  Anuparb Kasensuwan  مدیر بخش توریسم سازمان گردشگری تایلند میزان توریست هایی که...