دسامبر 3, 2023

ایرانیان زندانی در تایلند

بنا به گزارش روابط عمومي وزارت دادگستري، هيأت كارشناسي حقوقي كشور تايلند به منظور انجام مذاكرات كارشناسي...