دسامبر 10, 2023

ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور

در راستاي اهداف و برنامه هاي معاونت آموزشي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي سامانه ارزشيابي مدارك دانش...