آوریل 20, 2024

آموزش و پرورش تایلند

بنابر اعلام اقای Theerakiat Jareonsettasin وزیر آموزش و پرورش تایلند طبق قوانین جدید تایید مدارک تحصیلی صادره خارج...