دسامبر 3, 2023

آموزش و پرورش تایلند

بنابر اعلام اقای Theerakiat Jareonsettasin وزیر آموزش و پرورش تایلند طبق قوانین جدید تایید مدارک تحصیلی صادره خارج...